ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.จินตภา คล้ายเจียม
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 1-6
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.จิรัสยา อ่อนนิ่ม
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 1-6
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.เมธาวิน จันทร์ภู่
ตำแหน่ง : รองประธาน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 1-6
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.สรัชนา จันทร์ส้ม
ตำแหน่ง : รองประธาน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 1-6
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.กัญยากร อ่อนกรม
ตำแหน่ง : รองประธาน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 1-6
ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่ง : สารวัตรนักเรียนประจำวันจันทร์
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 1-6
ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่ง : สารวัตรนักเรียนประจำวันอังคาร
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 1-6
ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่ง : สารวัตรนักเรียนประจำวันพุธ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 1-6
ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่ง : สารวัตรนักเรียนประจำวันพฤหัสบดี
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 1-6
ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่ง : สารวัตรนักเรียนประจำวันศุกร์
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 1-6