ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายคุณากร จั่นประดับ
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 1-6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปัชราภรณ์ นิ่มนวน
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 1-6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงธิดา เกตุฉ่ำ
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 1-6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธนกฤต โกสน
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 1-6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงธัญชนก กุลพันธ์
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 1-6
ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่ง : สารวัตรนักเรียนประจำวันจันทร์
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 1-6
ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่ง : สารวัตรนักเรียนประจำวันอังคาร
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 1-6
ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่ง : สารวัตรนักเรียนประจำวันพุธ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 1-6
ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่ง : สารวัตรนักเรียนประจำวันพฤหัสบดี
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 1-6
ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่ง : สารวัตรนักเรียนประจำวันศุกร์
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 1-6