ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสมโชค อึ้งวงษ์
ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาต
ชื่อ-นามสกุล : นายสุกิจ จิตมหาวงษ์
ตำแหน่ง : กรรมการที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายกิมตี๊ ควรรักษ์เจริญ
ตำแหน่ง : กรรมการที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอรุณี ตั้งศรีวงศ์
ตำแหน่ง : เลขานุการ/ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอรวรรณ ศรีละวงศ์
ตำแหน่ง : กรรมการที่ปรึกษา/ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายพีรมงคล ทวีกิจเสถียร
ตำแหน่ง : กรรมการที่ปรึกษา/ผู้แทนผู้ปกครอง