ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาว ฐานิต ศรีสวรรค์ศักดิ์
หัวหน้าหมวดภาษาต่างประเทศ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นาย ทเนตร แก้วพูลศรี
ครูสอนภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นาง พรณภัทร สุชาโต
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นายภัทรนันท์ หยกมณี
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ