ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นาย ทเนตร แก้วพูลศรี
ครูสอนภาษาอังกฤษ

นางสาว ฐานิต ศรีสวรรค์ศักดิ์
ครูสอนภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นาง พรณภัทร สุชาโต
หัวหน้าหมวดภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2