ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวฐานิต ศรีสวรรค์ศักดิ์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาว ขวัญใจ คชแจ่ม
ครูผู้สอน

นายนิรันดร์ ขุนศรี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางพรณภัทร สุชาโต
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางกาญจนาณัฐ เตี้ยสอาด
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นายธัญญา อังกาบ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางศศิวิมล ฤทธิ์ลอย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นายทเนตร แก้วพูลศรี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวขนิษฐา กฤชวาสุวรรณ์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางมานิตา ส่งแสงธรรมชัย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1