ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาว ขวัญใจ คชแจ่ม
ครูผู้สอน

นายนิรันดร์ ขุนศรี
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวฐานิต ศรีสวรรค์ศักดิ์
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางกาญจนาณัฐ เตี้ยสอาด
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นายธัญญา อังกาบ
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางศศิวิมล ฤทธิ์ลอย
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาววราภรณ์ แสนทวีสุข
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางมานิตา ส่งแสงธรรมชัย
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายอุดม พลไพรินทร์
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวกัลยานี ลีจ้อย
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวประมาพร สุ่มดี
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2