ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นาย นิรันดร์ ขุนศรี
หัวหน้าหมวดศิลปะ

นางศศิวิมล ฤทธิ์ลอย
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นายณรงค์จิตร อิ่มใจ
ครูผู้สอน