ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล

นางสาววาสนา สุภาวิมล
เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล