ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายณรงค์จิตร อิ่มใจ
หัวหน้าหมวดสุขศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายพงศกร ส่งแสงธรรมชัย
ครูผู้สอน

นายทเนตร แก้วพูลศรี
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1