ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายทเนตร แก้วพูลศรี
หัวหน้าหมวดสุขศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายพงศกร ส่งแสงธรรมชัย
ครูผู้สอน

นายณรงค์จิตร อิ่มใจ
ครูผู้สอน