ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางศศิวิมล ฤทธ์ลอย
หัวหน้าหมวดสังคม ประวัติศาสตร์ หน้าที่ฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นายธัญญา อังกาบ
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2