ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายธัญญา อังกาบ
หัวหน้าหมวดสังคมศึกษาฯ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายอุดม พลไพรินทร์
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2