ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายอุดม พลไพรินทร์
หัวหน้าหมวดวิทยาศาสตร์

นายธัญญา อังกาบ
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวสุชาดา แก้วงาม
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2