ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายอุดม พลไพรินทร์
หัวหน้าหมวดวิทยาศาสตร์

นายพงศกร ส่งแสงธรรมชัย
ครูผู้สอน