ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายอุดม พลไพรินทร์
หัวหน้าหมวดวิทยาศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นายพงศกร ส่งแสงธรรมชัย
ครูผู้สอน