ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

นางแน่งน้อย มีสมสืบ
รองผู้อำนวยการฝ่ายงานงบประมาณ

นางสาวสุชาดา สันนิธิพาณิชกุล
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวอนุสรา อรุณรัตน์
เจ้าหน้าที่ธุรการ