ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

นางสาวขนิษฐา กฤชวาสุวรรณ์
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

นางสาวขวัญใจ คชแจ่ม
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

นางสาววาสนา สุภาวิมล
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

นางมานิตา ส่งแสงธรรมชัย
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวกัลยาณี ลีจ้อย
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1