ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

นางสาววาสนา สุภาวิมล
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

นางมานิตา ส่งแสงธรรมชัย
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวประมาพร สุ่มดี
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2