ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวขนิษฐา กฤชวาสุวรรณ์
หัวหน้าหมวดคณิตศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นาง ศศิวิมล ฤทธิ์ลอย
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นาย นิรันดร์ ขุนศรี
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นาย พงศกร ส่งแสงธรรมชัย
ครูผู้สอน