ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นาย นิรันดร์ ขุนศรี
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาววราภรณ์ แสนทวีสุข
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นายพิพัฒน์ ยาแสง
ครูผู้สอน