ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวกัลยาณี ลีจ้อย
หัวหน้าหมวดภาษาไทย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นาง กาญจนาณัฐ เตี้ยสอาด
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นาง มานิตา ส่งแสงธรรมชัย
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1