ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นาง มานิตา ส่งแสงธรรมชัย
หัวหน้าหมวดภาษาไทย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นาง กาญจนาณัฐ เตี้ยสอาด
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวกัลยาณี ลีจ้อย
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1