ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวอรวรรณ ศรีละวงศ์

นางทรรศนี มลิพันธ์

นาง สุรัตน์ เทียนวัน
ครูสอนอนุบาล
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวประมาพร สุ่มดี
ครูสอนอนุบาล
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นาย เที่ยง ฉ่ำมา
ครูสอนอนุบาล
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นาง ณัฐกาญจน์ ขุนศรี
ครูสอนอนุบาล
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวนพมาศ ชนะภัย
ครูสอนอนุบาล

นางขนิษฐา อุ่นเรือง

นางสาวดนุลดา แย้มอ่ำ

นางกรรณิการ์ จันทร์ดี

นางสาวปติมา ขุนศรี

นางสาวจิตตรา เกิดสุข