ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวอรวรรณ ศรีละวงศ์
รองผู้อำนวยการ

นางทรรศนี มลิพันธ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นาง สุรัตน์ เทียนวัน
ครูสอนอนุบาล
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นาย เที่ยง ฉ่ำมา
ครูสอนอนุบาล
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นาง ณัฐกาญจน์ ขุนศรี
ครูสอนอนุบาล

นางสาวนพมาศ ชนะภัย
ครูสอนอนุบาล

นางขนิษฐา อุ่นเรือง
ครูสอนอนุบาล

นางสาวดนุลดา แย้มอ่ำ
ครูสอนอนุบาล

นางสาวสุชาดา แก้วงาม
ครูผู้สอนอนุบาล

นางกรรณิการ์ จันทร์ดี
ครูผู้ช่วย

นางสาวปติมา ขุนศรี
ครูผู้ช่วย

นางสาวจิตตรา เกิดสุข
ครูผู้ช่วย