ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายสมโชค อึ้งวงษ์
ผู้รับใบอนุญาต

น.ส.อรุณี ตั้งศรีวงศ์
ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวอรวรรณ ศรีละวงศ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายพงศกร ส่งแสงธรรมชัย
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางมานิตา ส่งแสงธรรมชัย
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางแน่งน้อย มีสมสืบ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา