ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่จับฉลากได้ ระดับชั้นอนุบาล 1/3 ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่จับฉลากได้

ระดับชั้นอนุบาล 1/3 ปีการศึกษา 2563

1    เด็กชายปัณณวิชญ์  บูรณศักดิ์ภิญโญ

2    เด็กหญิงกุลนิดา  บุญเรือง

3    เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  กันญาสนธิ์

4    เด็กหญิงสุญดา  มีทรงธรรม

5    เด็กชายภัทรพล  กลิ่นโตนด

6    เด็กชายปวินวิช  วงษ์แก้ว

7    เด็กชายพงศกร  ยิ้มสาระ

8    เด็กชายพงศ์สุระ  โกษแก้ว

9    เด็กหญิงบุญญาภรณ์  วันสุทธะ

10  เด็กหญิงวณัชญาภรณ์  ทัพยางค์

11  เด็กชายนาร์ธาร์น  โฉมยงค์

12  เด็กชายณัฐภัทร  ละอองศรี

13  เด็กหญิงฉัจฉรียา  แสงเย็น

14  เด็กหญิงปวีณ์ธิดา   ฟักตระกูล

15  เด็กชายชนาธิป   ปักเขทานัง

อนุบาล 1/3

16  เด็กชายภูสิทธิ   นารารักษ์

17  เด็กหญิงธีมาพร  สีกรด

18  เด็กชายปกรณ์   รอดแสวง

19  เด็กหญิงภรภัทร   อินทร์แก้ว

20  เด็กชายอติคุณ  วิเศษคุณ

21  เด็กชายภาคินทร์   แพงวิเศษ

22  เด็กชายธนากร   รินรุด

23  เด็กชายปริญรุตม์   เอมแย้ม

24  เด็กชายวรัญญู   ชัยยะปัญหา

25  เด็กหญิงศุภิสรา  ชนะศักดิ์

26  เด็กชายคณิศร   ศรีแก้ว

27  เด็กชายอัฑฒ์คชัย   บุญโชติ

28  เด็กชายอนุพงศ์   เจริญทรัพย์

29 เด็กชายปรวัฒน์   ศรีสวัสดิ์

 

 

 

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่จับฉลากได้

ระดับชั้นอนุบาล 1  ปีการศึกษา 2563

1    เด็กชายชวกร   เรือนทอง

2    เด็กหญิงพัสชนันท์  รอดศรีสมุทร

3    เด็กชายธนาดล  จันทร

4    เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บ่างศรีวงษ์

5    เด็กหญิงสุชานันท์   ลีตะระโส

6    เด็กชายชยุตพงศ์    เย็นจุระ

7    เด็กหญิงพิชญธิดา   ขำสำเภา

8    เด็กหญิงอณารินทร์   ร่มโพธิ์ทอง

9    เด็กหญิงอนัญพร   พูลอนันต์

10  เด็กหญิงณัชชา   ชัยสัวสดิ์

11  เด็กหญิงรุจิกาญจน์  จั่นงาม

12  เด็กหญิงเปรมมิกา   จันทร์ดวงโต

13  เด็กชายรามิล   สิงห์โตทอง

14  เด็กชายอธิภัทร  เจริญบุญ

 

 

อนุบาล 1

15  เด็กชายประกาศิต   ทองถนอม

16  เด็กชายแผ่นดิน  ทิพย์ปัญญา

17  เด็กชายณภัทร   พรมตื้อ

18  เด็กชายชยพล  ดาวปลื้ม

19  เด็กชายพิชญุตม์  เหมาะตา

20  เด็กชายนราวิชญ์   ขุนชนะ

21  เด็กหญิงวิชญาพร  ยิ้มสาระ

22  เด็กหญิงอภิชญา   กอดแก้ว

23  เด็กชายชยานนท์   ภู่สุวรรณ์

24  เด็กหญิงภัทราภรณ์   สาพา

มอบตัวและลงทะเบียน  วันที่ 24-28 มิถุนายน พ.ศ.2562

เวลา 08.30-15.00 น

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

ระดับชั้นอนุบาล 1  เบิกได้     4,300  บาท

                      เบิกไม่ได้     3,400  บาท

     ระดับชั้นอนุบาล1/3         5,500 บาท

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 2562,07:48   อ่าน 4458 ครั้ง