ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ การรับสมัครนักเรียน ระดับอนุบาล ปีการศึกษา 2563

คุณสมบัติของผู้สมัคร

          เตรียมอนุบาล

            -มีอายุ  2.8  ปี (เกิด  กันยายน  2560 – 16  พฤษภาคม  2563)

          อนุบาล 1

          -มีอายุ  3.6  ปี (เกิด  พฤศจิกายน  2559 – 16  พฤษภาคม  2563)

          กำหนดการรับสมัครและยื่นใบสมัคร วันที่  4 - 5  มิถุนายน  พ.ศ.2562  เวลา  08.30 น. – 15.00  น. 

    ห้องธุรการโรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ (แผนกอนุบาล)  เว้นวันหยุดราชการ

            หากหลักฐานการสมัครไม่ครบ   เจ้าหน้าที่ผู้รับสมัครจะไม่อนุญาตให้ยื่นใบสมัคร

            จับฉลากและประกาศผล     

 วันที่   8   มิถุนายน  พ.ศ.2562       เวลา  08.30  น. เป็นต้นไป      โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ (แผนกอนุบาล) 

            การมอบตัวและลงทะเบียน   วันที่  24 – 28  มิถุนายน  พ.ศ.2562      ระหว่างเวลา   08.30 น. – 15.00  น.

    โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ (แผนกอนุบาล)  หากผู้ใดไม่มามอบตัวตามวัน  เวลา  ที่กำหนดไว้จะถือว่าสละสิทธิ์

            หลักฐานการสมัคร

            1. ใบสมัครตามแบบโรงเรียนพาณิชสงเคราะห์

            2. รูปถ่าย  ขนาด   1  นิ้ว        จำนวน   2  รูป

            3. สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด) ของนักเรียน      จำนวน   2  ฉบับ

            4. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน , บิดา , มารดา , ผู้ปกครอง     จำนวน  1  ฉบับ

            5. สำเนาบัตรประชาชนของบิดา , มารดา , ผู้ปกครอง        จำนวน  1  ฉบับ

            6. สำเนาการเปลี่ยนชื่อสกุล(ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อสกุลของนักเรียน , บิดา , มารดา)     จำนวน   1  ฉบับ

            7. นำตัวนักเรียน(ผู้สมัคร) มาด้วย

 

ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน   ปีการศึกษา  2563

ชั้น

รับสมัคร

จับฉลาก

ประกาศผล

มอบตัวและลงทะเบียน

- เตรียมอนุบาล

- อนุบาล 1

4 - 5  มิ.ย.62

8 มิ.ย.62

เวลา  08.30 น.เป็นต้นไป     โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์

(แผนกอนุบาล)

24 – 28 มิ.ย.62

เวลา 08.30 น. – 15.00 น.


 

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 2562,08:35   อ่าน 4429 ครั้ง