ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การแข่งขันกิจกรรมวิชาการ “ชนูทิศวิชาการ” หัวข้อ สืบสานความเป็นไทย เมิดไทองค์ราชันย์ ปีการศึกษา 2561
 
วิชาคณิตศาสตร์
ระดับชั้น ป.1-3
 รางวัลที่ 2 ด.ช.ธีรภัทร ฉ่ำมา
ระดับชั้น ป.4-6
 รางวัลที่ 2 ด.ญ.พิมพ์มาดา โชติกรกุล
ครูผู้ฝึกสอน นางสาวขนิษฐา กฤชชวาสุวรรณ์
-------------------------------------------------------------------------------
วิชาวิทยาศาสตร์
โครงงานวิทยาศาสตร์
    รางวัลที่ 2  ด.ญ.ภัทรธิดา อ่างทอง,ด.ญ.ฐิติพร แก้วงาม.ด.ช.ภาคี วงศ์จิตราทร
    ครูผู้ฝึกสอน นายธัญญา อังกาบ และนายพงศกร ส่งแสงธรรมชัย
การแข่งขันจรวดขวดน้ำ
 รางวัลที่ 2 ด.ช.วรเมธ สุขเสถียรกุล , ด.ช.เก่งกล้า ปิ่นสุข
 รางวัลที่ 3 ด.ญ.จินตภา คล้ายเจียม,ด.ญ.ขวัญข้าว โพธิ์เย็น
การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทบินนาน
 รางวัลที่ 3 ด.ช.นิธิกร บุรุษชาติ,ด.ช.ธนโชติ โคตรจะรินทร์ 
 ครูผู้ฝึกสอน นายอุดม พลไพรินทร์
--------------------------------------------------------------------------------------
 
วิชาภาษาอังกฤษ
การแข่งขัน English Quit
 รางวัลที่ 1  ด.ญ.จิรภัทร สวัสดี, ด.ญ.ธิดา เกตุฉ่ำ
 รางวัลที่ 3 ด.ญ.ณเกษกมล พุทธลา,ด.ญ.ณัฐวดี ชาญธัญกร
การแข่งขัน Spelling Bee
 รางวัลที่ 1 ด.ญ.วิธรีนันท์ ชาญธัญกร
 รางวัลที่ 2 ด.ช.ไชยภัทร อิ่มเกิด
การแข่งขัน Speech Contest
 รางวัลที่ 3 ด.ญ.อรนิษา สุทธิสังข์
การแข่งขัน Telling Story
 รางวัลที่ 2 ด.ญ.จิรัสยา อ่อนนิ่ม
ครูผู้ฝึกสอน นายทเนตร แก้วพูลศรี
--------------------------------------------------------------------------
วิชาคอมพิวเตอร์
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ป.1-3
 รางวัลที่ 2 ด.ญ.พนิตพิชา เทียนชัยสิทธิ,ด.ญ.นวนันท์ ยอดฉุน
 รางวัลที่ 3 ด.ญ.ศศินิภา จำปางาม,ด.ญ.พิมพ์สภัส ดำคุ้ม,
   ด.ญ.พิชญธิดา พงษ์เขตกร,ด.ญ.พลอยชมพู บาลเพียร
การแข่งขันใช้โปรแกรมนำเสนอ(Presentation) ป.4-6
 รางวัลที่ 2 ด.ญ.เบญจวรรณ กองทรง,ด.ญ.พิยดา ศรีเหรา
 รางวัลที่ 3 ด.ญ.วชิราภรณ์ บวรสิทธิภักดี,ด.ญ.ณัฐธิดา พุกทอง,
   ด.ญ.ชิตาภา จันทร์แจ้ง
 
การแข่งขัน ROV
 รางวัลที่ 1 ด.ช.กัปตัน มหาวิจิตร,ด.ช.วชิรวิทย์ โวอุด,ด.ช.ธนาธิป กลัดพันธ์
,ด.ช.ศุกภณัฐ เหลืองสุรภีสกุล,ด.ช.เมธาวิน จันทร์ภู่
 รางวัลที่ 2 ด.ช.ณัฐภัทร ค้ำคูณ,ด.ช.พงศกร รอดเขียน,ด.ช.ชนาภัทร วงษ์รอด,ด.ช.ชยุตม์ รัตนาธรรมวัฒน์,ด.ช.เมธัส สวนแก้ว
 รางวัลที่ 3 ด.ช.ภาสกร หวานชิด,ด.ช.อนุรักษ์ มีรัตน์,ด.ช.กฤติน สิงหวัฒนานุรักษ์,ด.ช.กฤตพัฒน์ ทองยิ้ม,ด.ช.ธนพนธ์ พินิกิจ
ครูผู้ฝึกสอน นางสาวขวัญใจ คชแจ่ม
วิชาภาษาจีน
การแข่งขันคัดลายมือจีน
 รางวัลที่ 1 ด.ญ.ชุติมณ ชูสิงห์
 รางวัลที่ 2 ด.ญ.นภัสสร ชมคำน้อย
การแข่งขันร้องเพลงจีน
 รางวัลที่ 1 ด.ญ.ธัญญรัตน์ เสมาทอง
 รางวัลที่ 2 ด.ช.ธนพล อยู่ชูฉาย
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ
 รางวัลที่ 3   ด.ญ.ไพรินทร์ แสงเพชร , ด.ญ.อริสา  จั่นงาม
การแข่งขันเล่านิทานจีน
 รางวัลที่ 1 ด.ช.บัลลังราชย์ จันทร์ดี
 รางวัลที่ 2 ด.ญ.หทัยกานต์ แก้วแท้
 รางวัลที่ 3 ด.ญ.เนตรชนก แก้วทองคำ
ครูผู้ฝึกสอน คณะครูจีน
------------------------------------------------------------------------
วิชาศิลปะ
การแข่งขันวาดภาพ ระดับชั้น ป.4-6
 รางวัลที่ 1 ด.ญ.ธัญชนก กุลพันธ์
 รางวัลที่ 3 ด.ญ.ปนัดดา คำงาม
ครูผู้ฝึกสอน นายนิรันดร์ ขุนศรี และ นายณรงค์จิตร อิ่มใจ
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 2562,08:31   อ่าน 4276 ครั้ง