ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ การรับสมัครนักเรียน ระดับอนุบาล ปีการศึกษา 2560

ประกาศ  การรับสมัครนักเรียน   ระดับอนุบาล 

  ปีการศึกษา  2560

ด้วยโรงเรียนพาณิชสงเคราะห์   จะดำเนินการรับสมัครนักเรียน   เพื่อเข้าเรียนในระดับอนุบาล  ประจำปีการศึกษา  2560 

ดังมีรายละเอียด  ดังนี้

            คุณสมบัติของผู้สมัคร

          เตรียมอนุบาล

            -มีอายุ  2.8  ปี (เกิด  กันยายน  2557 – 16  พฤษภาคม  2560)

          อนุบาล 1

          -มีอายุ  3.6  ปี (เกิด  พฤศจิกายน  2556 – 16  พฤษภาคม  2560)

          กำหนดการรับสมัครและยื่นใบสมัคร    วันที่  15 – 17  มิถุนายน  พ.ศ.2559     เวลา  08.30 น. – 15.00  น. 

 ณ  ห้องธุรการโรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ (แผนกอนุบาล)  เว้นวันหยุดราชการ

            หากหลักฐานการสมัครไม่ครบ   เจ้าหน้าที่ผู้รับสมัครจะไม่อนุญาต

ให้ยื่นใบสมัคร

            ประกาศรายชี่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์จับฉลากและประกาศผล      

วันที่   26   มิถุนายน  พ.ศ.2559       เวลา  08.30  น. เป็นต้นไป    ณ  โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ (แผนกอนุบาล) 

            การมอบตัวและลงทะเบียน   วันที่  4 – 6  กรกฎาคม  พ.ศ.2559    

ระหว่างเวลา   08.30 น. – 14.30  น.   โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ (แผนกอนุบาล)

 หากผู้ใดไม่มามอบตัวตามวัน  เวลา  ที่กำหนดไว้จะถือว่าสละสิทธิ์

            หลักฐานการสมัคร

            1. ใบสมัครตามแบบโรงเรียนพาณิชสงเคราะห์

            2. รูปถ่าย  ขนาด   1  นิ้ว        จำนวน   2  รูป

            3. สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด) ของนักเรียน      จำนวน   1  ฉบับ

            4. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน , บิดา , มารดา , ผู้ปกครอง     จำนวน  1  ฉบับ

            5. สำเนาบัตรประชาชนของบิดา , มารดา , ผู้ปกครอง        จำนวน  1  ฉบับ

            6. สำเนาการเปลี่ยนชื่อสกุล(ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อสกุลของนักเรียน , บิดา , มารดา)     จำนวน   1  ฉบับ

            7. นำตัวนักเรียน(ผู้สมัคร) มาด้วย

 

ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน   ปีการศึกษา  2560

ชั้น

รับสมัคร

จับฉลาก

ประกาศรายชื่อนักเรียน

ผู้มีสิทธิ์จับฉลาก

ประกาศผล

มอบตัวและลงทะเบียน

- เตรียมอนุบาล

- อนุบาล 1

15-17  มิ.ย.59

26 มิ.ย.59

เวลา  08.30 น.เป็นต้นไป    ณ  โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์

(แผนกอนุบาล)

4 – 6 ก.ค.59

เวลา 08.30 น. – 14.30 น.

 

โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 2559,13:13   อ่าน 3717 ครั้ง