ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสมโชค อึ้งวงษ์
ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาต
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2 ปี
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอรุณี ตั้งศรีวงศ์
ตำแหน่ง : ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอรวรรณ ศรีละวงศ์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการบุคลากร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายพงศกร ส่งแสงธรรมชัย
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการแผนงาน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางแน่งน้อย มีสมสืบ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางมานิตา ส่งแสงธรรมชัย
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :