ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายสมชาย อึ้งวงษ์
ผู้รับใบอนุญาต

น.ส.อรุณี ตั้งศรีวงศ์
ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางวรวีร์ จิตตาพินิจมาศ
ครูใหญ่จีน
หัวหน้าคณะผู้บริหาร

นางสาวอรวรรณ ศรีละวงศ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายพงศกร ส่งแสงธรรมชัย
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา