ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวสารโรงเรียน
ข่าวสารโรงเรียน

ผลการประเมินคุณภาพในรอบที่ผ่านา

1.ระดับการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2554

มาตรฐานระดับขั้นพื้นฐาน

การประเมินคุณภาพใน

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

ผลการติดตามตรวจสอบโดยหน่วยงานต้นสังกัด

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน

มาตรฐานที่1เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย

4.77

4.8

มาตรฐานที่2เด็กมีพัฒนาการด้าน

4.59

4.6

มาตรฐานที่3เด็กมีพัฒนาการด้าน

4.91

5

มาตรฐานที่4เด็กมีพัฒนาการด้าน

4.69

4.6

มาตรฐานด้ารการจัดการศึกษา

มาตรฐานที่5ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

19.09

16.1

มาตรฐานที่6ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาท หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

19.8

17.9

มาตรฐานที่7แนวการจัดการศึกษา

17.88

16.5

มาตรฐานที่8 สถานศึกษามีประกันสุขภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฏกระทรวง

4.89

4

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

มาตรฐานที่9สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมการเรียนรู้

4.91

4

มาตรฐานที่10การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปัญญา วิสัยทัศน์และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย

5

4.5

มาตรฐานที่11การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพวห้สูงขึ้น

4.60

4.5

คะแนน 100 คะแนน

90.24

86.5

2.ระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2554

มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

(ชั้นประถมศึกษา)

การประเมินคุณภาพภายใน

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

ผลการติดตามตรวจสอบโดยหน่วยงานต้นสังกัด

มาตรฐานด้านผู้เรียน

มาตรฐานที่ 1ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรีภาพ

4.83

4.6

มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

4.89

4.8

มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักเรียนรู้และพัฒนาเองอย่างต่อเนื่อง

4.74

4.2

มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผล

4.68

4.5

มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

3.66

4.2

มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการทำงานสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

5.00

4.8

มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงามตามบทบาท หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

9.78

8.5

มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาท หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

9.68

10

มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการศึกษา และผู้ปกครองชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

4.72

4

มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน

9.79

7.5

มาตรฐานที่ 11 สถานที่มีการจัดสภาพแวดล้อมบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ

9.23

8

มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

4.91

4


มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

การประเมินคุณภาพใน

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

ผลการติดตามตรวจสอบโดยหน่วยงานต้นสังกัด

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้างส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

9.80

8

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นที่กำหนดขึ้น

5.00

4.5

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม

มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น

4.63

4.5

คะแนนเต็ม 100 คะแนน

95.52

87.9


สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2555

สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2555

ระดับการศึกษาปฐมวัย

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย

น้ำหนัก

คะแนน

ระดับ

คะแนน

ที่ได้

คุณภาพ

ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน

20

มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย

5

4.52

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ

5

4.24

ดีมาก

มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม

5

4.56

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา

5

4.21

ดีมาก

ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการศึกษา

65

มาตรฐานที่ 5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ เกิดประสิทธิผล

20

17.28

ดีมาก

มาตรฐานที่ 6 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

20

18.03

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 7 แนวการจัดการศึกษา

20

16.80

ดีมาก

มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

5

4.60

ดีเยี่ยม

ด้านที่ 3 มาตรฐานด้านคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

5

มาตรฐานที่ 9 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

5

4.28

ดีมาก

ด้านที่ 4 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

5

มาตรฐานที่ 10 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัย

5

4.63

ดีเยี่ยม

ด้านที่ 5 มาตรฐานด้านมาตรฐานการส่งเสริม

5

มาตรฐานที่ 11 การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น

5

4.25

ดีมาก

รวม

100

87.40

ดีมาก

ระดับปฐมวัย อยู่ในระดับดีมาก

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาประถมและมัธยมศึกษา

น้ำหนัก

คะแนน

ระดับ

คะแนน

ที่ได้

คุณภาพ

ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน

30

มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ

5

4.23

ดีมาก

มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

5

4.27

ดีมาก

มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

5

4.21

ดีมาก

มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล

5

4.20

ดีมาก

มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

5

3.99

ดีมาก

มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

5

4.43

ดีมาก

ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา

50

มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

10

8.88

ดีมาก

มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

10

9.12

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

5

4.55

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน

10

8.90

ดีมาก

มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ

10

8.46

ดีมาก

มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

5

4.59

ดีเยี่ยม

ด้านที่ 3 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

10

มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

10

8.68

ดีมาก

ด้านที่ 4 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

5

มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่กำหนดขึ้น

5

4.65

ดีเยี่ยม

ด้านที่ 5 มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม

5

มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น

5

4.26

ดีมาก

คะแนนรวม

100

87.48

ดีมาก

ระดับขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก

สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับปฐมวัย