ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ปัจจุบันโรงเรียนมีจำนวนนักเรียน ดังนี้
* จำนวนนักเรียนอนุบาล         265 คน
* จำนวนนักเรียนประถมศึกษา  522 คน 
รวมมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด     787  คน