ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
โครงสร้างเวลาเรียน
โครงสร้างเวลาเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม                 เวลาเรียน
                                               ระดับประถมศึกษา
                                           ป.1  ป.2  ป.3 ป.4 ป.5 ป.6
 กลุ่มสาระการเรียนรู้
        ภาษาไทย                     5     5    5     5    5    5
      คณิตศาสตร์                     5     5    5    5    5    5
       วิทยาศาสตร์                    2    2    2    3     3    3
    สังคมศึกษา  ศาสนา
       และวัฒนธรรม                  2    2   2     2     2    2         
        ประวัติศาตร์                    1   1    1     1     1    1 
    สุขศึกษาและศึกษา              2   2    2     2     2    2 
          ศิลปะ                          2   2    2     2     2    2                     
      การงานอาชีพและ
          เทคโนโลยี                   3   3     3    3     3    3
      ภาษาต่างประเทศ              5   5     5     5    5   5 
  วิชา้เพิ่มเติม   
        ภาษาจีน                        5  5     5     4   4   4
  กิจกรรมแนะแนว/กิจกรรมเพื่อ
    พัฒนาสังคมฯ                      1  1    1     1    1   
    กิจกรรมนนักเรียน      
    -ลูกเสือ -เนตรนารี                1  1    1     1    1
-ชมรม/ชุมรม                          1   1    1    1     1
     รวม เวลาเรียน                    1   1    1    1     1
    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน           35  35  35  35   35
              รวมสัปดาห์ละ