ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
 
ภายในปี 2555 โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์จะเป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สมบูรณ์แบบได้มาตรฐาน มีคุณภาพระดับแนวหน้าของจังหวัด และจะผลิตเยาวชนให้มีความสามารถทางด้านวิชาการรวมทั้งมีระเบียบวินัย ขยัน หมั่นเพียร ใฝ่รู้กระตือรือร้น สุขภาพอนามัยดี มีความความกล้าและรู้จักกาลเทศะ บุคคลมีมารยาทที่ดีและมีความรู้ความเข้าใจในภาษากฤษ ภาษาจีน คอมพิวเตอร์ ตลอดจนมีความสามารถในความคิด ปฏิบัติและแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
 
ปรัชญา
 
โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ เชื่อว่า การศึกษาเป็นกระบวนการสร้างสรรค์ และพัฒนาการเรียนรู้ เพื่อความเจริญงอกงามแก่ตนเอง ครอบครัว และสังคม โดยการฝึกให้เยาวชนรู้จัก คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น กระตุ้นให้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ศึกษาหาความรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และปลูกฝุงอบรมจริยธรรม คุณธรรมให้เยาวชนมีคุณลักษณะที่ดี ทั้งนี้ โรงเรียนจะต้องจัดการศึกษาให้ทันสมัยมีสื่ออุปกรณ์ การเรียนรู้ครบถ้วน สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน และจะพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนสีขาว ปลอดอบายมุข สิ่งเสพย์ติด ซึ่งจะทำให้เยาวชนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศและสังคมตลอดจนพัฒนาชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ภายใต้ปรัชญาโรงเรียนที่ว่า "ความรู้  คู่คุณธรรม"
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *