ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
                     โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์  ตั้งอยู่เลขที่ 15 ถ.แสงประชากร ต.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60120 ก่อตั้งเมื่อวันที่  22  สิงหาคม  พ.ศ. 2490 บนเนื้อที่ 11 ไร่ 1 งาน 76.6 ตารางวา โดยมีชื่อว่า "โรงเรียนกงมิ้ง" ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นโรงเรียนพาณิชสงเคราะห์   ในปี   พ.ศ. 2559          มีการสร้างอาคารใหม่ เป็นอาคารคอนกรีต 4 ชั้น เปิดสอนนักเรียนในระดับปฐมวัยถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6
                    ในปี พ.ศ. 2558  ได้ขยายอาคารเรียนระดับปฐมวัย  ได้ก่อสร้างเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น 1 อาคาร มี 10 ห้องเรียน  ตั้งอยู่เลขที่ 6 ถ.แสงราษฎรเหนือ ต.ชุมแสง  อ.ชุมแสง  จ.นครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60120  ก่อสร้างบนเนื้อที่ 2 ไร่ 75 ตารางวา
                    บริหารงานโดย มูลนิธิพาณิชย์ชุมแสง  มีประธานมูลนิธิหรือผู้ที่ประธานมูลนิธิหรือผู้ที่ประธานมูลนิธิมอบหมาย  เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต