ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนโรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ แผนกประถม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนโรงเรียนพาณิชสงเคราะห์แผนกอนุบาล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..